വോട്ടു കായ്ക്കുന്ന ജാതിമരം

മനുഷ്യന്‍ അതിരുവെച്ചു ഭൂമി പകുത്തെടുത്തു. നിറം വെച്ചു അഭിമാനം പകുത്തെടുത്തു. ജാതി പറഞ്ഞു മനസും പകുത്തെടുത്തു. ഒടുവില്‍ വിശ്വാസങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഈ അന്തരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ശത്രുത വളര്‍ത്തി. ശത്രുതയുടെ ആ ഇത്തിള്‍ ചെടിക്കു സ്വാര്‍ത്ഥ രാഷ്ട്രീയം വെള്ളമൊഴിച്ചു. ഒടുവില്‍ കൊടികളുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പേരില്‍ നിറവും ജാതിയും വിശ്വാസവും ചേരി തിരിഞ്ഞു നിന്നു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഇത്, ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യ! വര്‍ഗീയതയ്ക്കും ജാതി വെറിക്കും പരോക്ഷമായെങ്കിലും സ്ഥാനമില്ലാത്ത നാടായിരുന്നു വിശാല മനസുള്ള കൊച്ചു കേരളം. ഇന്നത്‌ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുന്നു. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ … Continue reading വോട്ടു കായ്ക്കുന്ന ജാതിമരം